Dokumenta

Bilansi i planovi

Tromesečni izveštaj o realizaciji godišnjeg programa poslovanja - I kvartal 2017. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za period od 01.01. – 31.12.2015. godine sa godišnjim finansijskim izveštajem Mišljenje revizora
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.12.2016. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2016. do 30.12.2016. - tabele
Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za period od 01.01. – 31.12.2016. godine sa godišnjim finansijskim izveštajem Mišljenje revizora
I izmena - Maj 2016 - Plan troškova I izmena - Maj 2016 - tabele 1 I izmena - Maj 2016 - tabele 2
III izmena - Jun 2016 - Plan ulaganja III izmena - Jun 2016 - tabele 1 III izmena - Jun 2016 - tabele 2
IV izmena - Oktobar 2016 - Plan ulaganja IV izmena - Oktobar 2016 - tabele 1 IV izmena - Oktobar 2016 - tabele 2 IV izmena - Oktobar 2016 - Plan troškova IV izmena - Oktobar 2016 - Plan prihoda
Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine Bilans stanja Planovi Plan prihoda Plan troškova Plan ulaganja Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Prva izmena Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017. - 2021. Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja za period 2017. - 2027. Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Druga izmena - maj 2017. Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Treća izmena - jul 2017. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Treća izmena - jul 2017.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.06.2017.
Izveštaj o stepenu realizacije trogodišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. sa finansijskim izveštajem Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Četvrta izmena - oktobar 2017. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Četvrta izmena - oktobar 2017. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Četvrta izmena - oktobar 2017.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. Obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja za period od 01.01.2017. do 30.09.2017.
Trogodišnji program poslovanja JKP "Obrenovac" za period 2017. - 2019. godine - Peta izmena Plan ulaganja JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Peta izmena - novembar 2017. Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Sredstva za posebne namene Poseban program za 2018. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - prva izmena Sredstva za posebne namene - prva izmena Poseban program za 2017. godinu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - prva izmena Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu posebnog programa JKP "Obrenovac" za 2017. godinu o korišćenju sredstava Budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija Izveštaj o utrošenim sredstvima Budžetskog fonda u 2016. godini Izveštaj o stepenu realizacije Trogodišnjeg programa poslovanja od 2017.-2019.godine sa godišnjim finansijskim izveštajem za 2017. godinu Izveštaj o utrošenim sredstvima po Posebnom programu o korišćenju sredstava budžeta GO Obrenovac po osnovu subvencija - april 2018. Plan troškova JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018. Plan prihoda JKP ''Obrenovac'' Obrenovac za 2017.,2018.,2019. - Sedma izmena - jun 2018.