Sektor opštih, pravnih i personalnih poslova

Sektor opštih, pravnih i personalnih poslova

Sektor opštih poslova organizovan je u dve službe, i to:

  • služba personalnih poslova
  • služba opštih poslova

Služba personalnih poslova

Služba personalnih poslova obavlja administrativno – pravne poslove na izradi rešenja i odluka kojima se rešava o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, prijavljuje i odjavljuje zaposlene kod nadležnih institucija prilikom zasnivanja, odnosno prilikom prestanka radnog odnosa, obavlja poslove na ažuriranju personalne i matične evidencije zaposlenih, izradi izveštaja, planova i programa i odluka za sednice organa upravljanja – Nadzorni odbor. Zatim, obavlja pripremu i ekspediciju poštanskih pošiljki, preuzimanje pošte, njeno razvrstavanje i distribuciju.

Služba opštih poslova

Služba opštih poslova obavlja poslove vezane za postupke po zahtevima i reklamacijama korisnika usluga, prosleđuje pozive preko kol centra za celo preduzeće, odnosi službenu dokumentaciju u sve nadležne institucije, obavlja poslove pripreme toplih I hladnih napitaka za zaposlene I stranke preduzeća, obavlja poslove održavanja higijene u poslovnom prostoru i ispred poslovnog prostora.

U okviru sektora opštih pravih i personalnih poslova obavljaju se i pravni poslovi u formiranju, pripremi i praćenju pravilne primene uspostavljenog sistema finasijskog upravljanja i kontorole, kao i uvođenja i praćenja plana integriteta u preduzeću, usklađivanje normativnih akata preduzeća sa pozitivno-pravnim prospisima, zastupanje preduzeća pred sudovima.