Sektor održavanja

Sektor održavanja

Sektor se sastoji iz dve službe:

  • služba održavanja mehanizacije
  • služba održavanja objekata sistema u čijoj nadležnosti je i rad gradskog mineralnog kupatila (banja)Sektor se kroz ove dve službe stara o mehanizaciji preduzeća kao i o objektima u funkciji delatnosti preduzeća.


Deo poslova koji prevazilaze tehničke i ljudske kapacitete se preusmerava na druge izvršioce sa kojima su u skladu sa zakonom sklopljeni ugovori.